Prihlásenie

ID :
Heslo :
Uložiť :
Prihlásiť
O násOdborné informácieDatabáza členovKontakty

Slovenská komora audítorov

Audítorská profesia v Slovenskej republike je riadená zákonom č. 423/2015 Z.z. účinným od 17.6.2016 (ďalej len „zákon o štatutárnom audíte“). V súčasnosti má Slovenská komora audítorov (ďalej len „SKAU“) 1 062 členov – fyzických a právnických osôb.

Reguláciu audítorskej profesie v EÚ zabezpečuje smernica EP a Rady 2014/56/EÚ o štatutárnom audite a zákon o audítoroch musí byť v súlade s touto smernicou. Zákon určuje postavenie SKAU, úlohy, ako aj požiadavky na reguláciu vstupu do audítorskej profesie.

SKAU má okrem zabezpečovania úloh v SR významné medzinárodné väzby a tomu zodpovedajúce postavenie. V roku 2001 sa SKAU stala členom medzinárodnej federácie audítorov - IFAC a v roku 2002 členom Accountancy Europe európskej federácie audítorov - AE. Od roku 2004 sa v Slovenskej republike pri audite a súvisiacich službách používajú Medzinárodné audítorské štandardy - ISA a Etický kódex IFAC. SKAU má významnú úlohu aj v procese tvorby, prekladov a pripomienkovania medzinárodných štandardov pre oblasť auditu.

Na základe rýchleho a bezprecedentného pokroku audítorskej profesie v SR bola Slovenská komora audítorov odporučená Svetovou Bankou ako implementačná jednotka pre pilotný projekt reformy účtovníctva a audítorstva, ktorý sa v SR začal v roku 2003 a bol ukončený v marci 2006 výrazným úspechom. Svetová Banka označuje SR za lídra reforiem v tejto oblasti a oslovuje SKAU pre spoluprácu v rozširovaní reforiem do ďalších krajín strednej a východnej Európy.

SKAU má rozsiahle medzinárodné kontakty v Európe a bilaterálne zmluvy o spolupráci s profesnými organizáciami v krajinách tzv. „starej Európy“, V4, ako aj ostatnými organizáciami, čo jej umožňuje organizovať každoročne medzinárodné konferencie a aplikovať najnovšie procesy v oblasti vzdelávania a praxe svojich členov. Slovenskí audítori sa v relatívne krátkom čase dostali na úroveň audítorov najväčších medzinárodných firiem a v mnohých oblastiach sú schopní poskytovať odborné informácie vyššej kvality v porovnaní s audítormi mimo SR (najmä oblasť poznania fiškálnej, daňovej a sociálnej legislatívy SR a medzinárodných štandardov).

Prepojenie SKAU na medzinárodné inštitúcie je spojené s príslušnými výdavkami, ktoré audítori financujú zo svojich poplatkov. SKAU nie je nijakými väzbami napojená na štátny alebo akýkoľvek iný verejný rozpočet. Výdavky na členstvo v IFACAE a aktívna práca vo výboroch mimoeurópskych a európskych inštitúcií dosahujú ročne cca 60 tis. EUR - 73 tis. EUR (cca 5 - 8% rozpočtu), čo predstavuje ročne cca 62 EUR na člena. Ďalšie výdavky sú spojené s administráciou záležitostí pre členov SKAU, vyžadovaných európskymi smernicami.

SKAU dnes predstavuje modernú spoločnosť orientovanú prednostne na servis pre svojich členov. Je riadená orgánmi, ktorých členovia sú priamo volenými členskou základňou komory. SKAU má dnes pravdepodobne najprogresívnejšie nominačné procedúry pre voľby do orgánov komory, aké by jej mohli závidieť nielen dobrovoľné či povinné združenia, ale aj mnohé politické strany. Voľba na každé miesto v ktoromkoľvek orgáne SKAU prebieha priamou voľbou členskej základne. Tento spôsob nominácie zabraňuje direktívnemu obsadzovaniu pozícií nominovaním zhora.

SKAU

Hlavná stránka Rss