Skau http://www.skau.sk/ desc http://www.skau.sk/page.php?id=1 Fri, 20 Apr 2018 18:11:58 GMT SKIIA KONFERENCIA 2018 - pozvánka http://www.skau.sk/page.php?a=403 Fri, 13 Apr 2018 11:59:02 GMT BMW špeciálne podmienky nákupu pre členov SKAU - predĺženie zmluvy do 31.12.2018 http://www.skau.sk/page.php?a=402 Mon, 05 Feb 2018 08:27:20 GMT Formuláre k žiadosti o uznanie SV pre ŠA a AŠA a AS http://www.skau.sk/page.php?a=401 Thu, 25 Jan 2018 09:59:49 GMT Poobedné školenie: Zmeny a doplnenia zákona o DPH od 1. januára 2018 (zákon č. 334/2017 Z. z.) http://www.skau.sk/page.php?s=10625 Wed, 17 Jan 2018 11:34:25 GMT Daňové priznanie za rok 2017 - určenie daňovej povinnosti fyzickej osoby http://www.skau.sk/page.php?s=10591 Mon, 08 Jan 2018 07:14:12 GMT Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2017 http://www.skau.sk/page.php?s=10590 Fri, 05 Jan 2018 11:51:08 GMT Aktuality v mzdovej učtárni v roku 2018 http://www.skau.sk/page.php?s=10587 Fri, 05 Jan 2018 11:49:19 GMT Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2018 http://www.skau.sk/page.php?s=10553 Fri, 05 Jan 2018 09:10:39 GMT Účtovná závierka za rok 2017 http://www.skau.sk/page.php?s=10554 Fri, 22 Dec 2017 14:47:06 GMT Členské príspevky na rok 2018 http://www.skau.sk/page.php?id=38 Thu, 14 Dec 2017 15:24:19 GMT Členské príspevky na rok 2017 http://www.skau.sk/page.php?id=38 Thu, 14 Dec 2017 15:06:21 GMT Stály ročný príspevok asistenta audítora na rok 2016 http://www.skau.sk/page.php?id=38 Thu, 14 Dec 2017 15:06:19 GMT Účtovná závierka v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2017 http://www.skau.sk/page.php?s=10537 Wed, 13 Dec 2017 08:25:51 GMT Poistná zmluva s poisťovňou ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. - účinná od 1. januára 2011 http://www.skau.sk/page.php?id=53 Mon, 04 Dec 2017 12:18:34 GMT Poistenie audítorov a audítorských spoločností prostredníctvom SKAU na rok 2014 http://www.skau.sk/page.php?id=53 Mon, 04 Dec 2017 12:10:13 GMT Poistenie audítorov a audítorských spoločností prostredníctvom SKAU na rok 2013 http://www.skau.sk/page.php?id=53 Mon, 04 Dec 2017 11:05:39 GMT http://www.skau.sk/page.php?id=53 Mon, 04 Dec 2017 11:05:38 GMT Vybrané úpravy v zdaňovaní fyzických osôb http://www.skau.sk/page.php?s=10525 Thu, 30 Nov 2017 13:45:06 GMT Uznesenia zo zhromaždení http://www.skau.sk/page.php?id=55 Thu, 16 Nov 2017 16:05:05 GMT Slovenská komora audítorov http://www.skau.sk/page.php?id=5 Wed, 08 Nov 2017 11:14:05 GMT Tlačové správy http://www.skau.sk/page.php?id=17 Fri, 03 Nov 2017 12:53:28 GMT INFORMÁCIE http://www.skau.sk/page.php?id=229 Thu, 02 Nov 2017 09:10:19 GMT VNÚTORNÉ PREDPISY SCHVÁLENÉ ZHROMAŽDENÍM SKAU http://www.skau.sk/page.php?id=51 Fri, 27 Oct 2017 11:22:16 GMT ZHROMAŽDENIE ČLENOV SKAU 2017 http://www.skau.sk/page.php?a=388 Fri, 27 Oct 2017 07:49:47 GMT Prierez zákonom č. 595/2003 Z. z. z pohľadu dane z príjmov PO http://www.skau.sk/page.php?s=10246 Mon, 02 Oct 2017 18:01:48 GMT 3-dňové školenie: Vybrané otázky z auditingu - zopakovanie pred audítorskou skúškou http://www.skau.sk/page.php?s=10444 Mon, 21 Aug 2017 15:46:38 GMT Manažérske účtovníctvo http://www.skau.sk/page.php?s=10442 Fri, 18 Aug 2017 14:45:12 GMT Predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:09 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:09 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:09 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:09 GMT Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č.222/2004 Z. z. o DPH, zákon č.331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona č.246/2012 Z. z. http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:09 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, ... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:09 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:09 GMT Vyhláška MF SR o predkladaní údajov o poplatkoch pre fyzické osoby - nepodnikateľov bankami a pobočkami zahraničných bánk http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:09 GMT Opatrenie MF SR č. MF/17920/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označení a obsahovom vymedzení položiek individuálnej ÚZ a rozsahu údajov určených z individuálnej ÚZ... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:09 GMT Predbežné stanovisko MF SR k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:09 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:09 GMT Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:09 GMT Opatrenie MF SR z .... 2013, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Opatrenie MF SR z ...2013 č. MF/19566/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej ÚZ, ... pre rozpočtové organizácie,... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Opatrenie MF SR z ... 2013 č. MF/17930/2013-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z ÚZ zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Opatrenie MF SR z ... 2013 č. MF/17919/2013-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej ÚZ zostavenej podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Predbežné stanovislo MF SR k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fondoch peňažného trhu http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Opatrenie MF SR zo 17.12.2008 č.MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metodach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Opatrenie MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahom vymedzení položiek individuálnej ÚZ a rozsahu údajov určených z individuálnej ÚZ na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Opatrenie MF SR z .... 2013 č. MF/19568/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8.8.2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové a príspevkové organizácie,... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Opatrenie MF SR z ...2013 č. MF/17945/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13.12.2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní položiek ÚZ,...o rámcovej účt.osnove, postupoch účtovania pre podiel. fondy,... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Opatrenie MF SR z..2013 č.MF/18015/2013-74,kt. sa mení opatr. MF SR z 15.12.2011 č.MF/26131/2011-74,kt. sa ustanovuje rozsah,..ukladania výkazu vybraných údajov z ÚZ zostavenej podľa Medzinár.štandardov fin.vykazovania pre ÚJ zostavujúce ÚZ podľa §17a http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Opatrenie MF SR z ... 2013 č.MF/18020/2013-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15.12.2011 č.MF/26133/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, ....ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej ÚZ pre ÚJ, kt. sú banky, ... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Opatrenia MF SR z..2013 č.MF/17694/2013-74,kt. sa mení a dopĺňa op. MF SR z 13.12.2007 č.MF/27076/2007-74,kt. sa ustan. podrobn. o postupoch účtovania a usporiadaní,..ÚZ pre ÚJ účtujúce v sústave jedn.účtovníctva,kt. podnikajú al. vykonávajú inú ... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorým sa o.i. má novelizovať aj zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve-článok LIV http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Návrh koncepcie rozvoja kapitálového trhu http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Návrh predbežného stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:08 GMT Návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov - skrátené MPK http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:07 GMT Skrátené MPK - Návrh Smernice EP a Rady k zverejňovaniu informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:07 GMT Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:29:07 GMT MPK LP-2017-515 - Doplnenie a zmena zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov http://www.skau.sk/page.php?id=194 Fri, 18 Aug 2017 10:25:43 GMT Dôležité termíny pre plnenie podmienok sústavného vzdelávania http://www.skau.sk/page.php?a=386 Wed, 16 Aug 2017 09:19:42 GMT 2-dňové školenie: Prierez zákonom o dani z pridanej hodnoty http://www.skau.sk/page.php?s=10148 Fri, 28 Jul 2017 09:00:43 GMT 2-dňové školenie: Prierez zákonom o dani z pridanej hodnoty - ZRUŠENÉ http://www.skau.sk/page.php?s=10135 Tue, 11 Jul 2017 08:19:44 GMT http://www.skau.sk/page.php?id=57 Mon, 10 Jul 2017 12:12:10 GMT Vstupný test 2017 http://www.skau.sk/page.php?id=57 Fri, 30 Jun 2017 10:50:15 GMT Vstupný test 2017 pre AŠA http://www.skau.sk/page.php?a=376 Thu, 29 Jun 2017 10:48:26 GMT Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia http://www.skau.sk/page.php?s=10100 Mon, 12 Jun 2017 12:31:39 GMT Štatutárny audítor ako oprávnená osoba podľa zákona o registri partnerov verejného sektora http://www.skau.sk/page.php?s=10099 Thu, 08 Jun 2017 08:23:25 GMT Usmernenie č. 4/ISA/2017 - Overenie výročnej správy http://www.skau.sk/page.php?a=371 Tue, 06 Jun 2017 16:10:28 GMT CVA školenie: Previerky zabezpečenia kvality štatutárneho auditu ako nástroj zvyšovania úrovne audítorskej práce http://www.skau.sk/page.php?s=10088 Fri, 02 Jun 2017 13:54:16 GMT Prehľad najčastejšie sa opakujúcich nedostatkov a uložených odporúčaní pri previerkach kvality štatutárneho auditu v roku 2016. http://www.skau.sk/page.php?a=370 Fri, 02 Jun 2017 09:39:56 GMT Vybrané IFRS štandardy http://www.skau.sk/page.php?s=10087 Wed, 31 May 2017 10:59:05 GMT http://www.skau.sk/page.php?id=44 Fri, 26 May 2017 10:49:01 GMT Zásady sústavného vzdelávania štatutárneho audítora a asistenta štatutárneho audítora http://www.skau.sk/page.php?a=369 Tue, 23 May 2017 14:07:29 GMT Konsolidácia v praxi - prípadové štúdie http://www.skau.sk/page.php?s=10016 Tue, 16 May 2017 11:06:08 GMT Zákon o e-Governmente a jeho aplikácia v praxi http://www.skau.sk/page.php?s=10002 Tue, 09 May 2017 17:32:33 GMT Obmedzenie práce nezamestnaných od 1.5.2017. Dôchodky, dividendy a SZČO - poistenie http://www.skau.sk/page.php?s=9990 Mon, 24 Apr 2017 15:20:45 GMT 2-dňové školenie: Prierez zákonom o dani z pridanej hodnoty http://www.skau.sk/page.php?s=9986 Fri, 21 Apr 2017 15:33:02 GMT Konsolidovaná účtovná závierka http://www.skau.sk/page.php?s=9985 Fri, 21 Apr 2017 15:20:42 GMT Novela zákona o DPH od 1.1.2017 a vybrané prípady z praxe http://www.skau.sk/page.php?s=9984 Fri, 21 Apr 2017 10:43:09 GMT BMW špeciálne podmienky nákupu pre členov SKAU - predĺženie zmluvy do 31.12.2017 http://www.skau.sk/page.php?a=364 Thu, 02 Mar 2017 16:27:07 GMT Prezentácia finančných výkazov podľa IFRS http://www.skau.sk/page.php?s=9935 Fri, 17 Feb 2017 08:41:36 GMT Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 http://www.skau.sk/page.php?s=9919 Thu, 16 Feb 2017 12:11:01 GMT Analýza zákona o registri partnerov verejného sektora http://www.skau.sk/page.php?s=9924 Mon, 06 Feb 2017 15:34:36 GMT Usmernenie č. 27/Etika/2017 k plateniu členských príspevkov štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti http://www.skau.sk/page.php?a=363 Thu, 02 Feb 2017 10:30:11 GMT Zmeny vo vzoroch správ pri Usmernení č. 29/ISA/2016 Správa auditora pri štatutárnom audite http://www.skau.sk/page.php?a=360 Fri, 13 Jan 2017 17:28:33 GMT PRÍRUČKA MEDZINÁRODNÝCH USMERNENÍ NA KONTROLU KVALITY, AUDIT, PREVERENIE, INÉ UISŤOVACIE A SÚVISIACE SLUŽBY, vydanie IFAC december 2015, tri zväzky http://www.skau.sk/page.php?a=359 Fri, 13 Jan 2017 17:01:03 GMT Účtovníctvo a účtovná závierka v neziskových účtovných jednotkách http://www.skau.sk/page.php?s=9876 Fri, 13 Jan 2017 13:49:17 GMT Členské príspevky na rok 2017 http://www.skau.sk/page.php?a=355 Mon, 09 Jan 2017 10:35:11 GMT Vybrané zmeny v sociálnom a v zdravotnom poistení od 1.1.2017 http://www.skau.sk/page.php?s=9870 Thu, 05 Jan 2017 12:51:57 GMT Novela zákona o DPH k 1. januáru 2017 http://www.skau.sk/page.php?s=9848 Fri, 30 Dec 2016 12:05:48 GMT Nové správy nezávislého audítora a vzor zmluvy http://www.skau.sk/page.php?s=9847 Fri, 30 Dec 2016 10:12:22 GMT Účtovná závierka podnikateľov k 31.12.2016 http://www.skau.sk/page.php?s=9846 Fri, 30 Dec 2016 10:04:01 GMT BMW špeciálne podmienky nákupu pre členov SKAU - predĺženie zmluvy do 31.12.2016 http://www.skau.sk/page.php?a=356 Fri, 23 Dec 2016 13:41:56 GMT Zápisnice z rokovania Prezídia SKAU v roku 2016 http://www.skau.sk/page.php?id=291 Tue, 20 Dec 2016 15:05:24 GMT Poistenie štatutárnych audítorov a audítorských spoločností prostredníctvom SKAU na rok 2017 http://www.skau.sk/page.php?a=354 Wed, 14 Dec 2016 10:49:44 GMT Informácia č. 6/ISA/2013 o registrature v znení zmien schvalenych v P SKAU 01.12.2016 http://www.skau.sk/page.php?a=353 Fri, 09 Dec 2016 11:08:10 GMT Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov fyzických osôb účinná od 1.1.2017 http://www.skau.sk/page.php?s=9799 Tue, 06 Dec 2016 12:34:15 GMT Zákon č. 595/2003 Z. z. - Daň z príjmov právnických osôb v znení účinnom k 31.12.2016 http://www.skau.sk/page.php?s=9792 Thu, 01 Dec 2016 11:00:47 GMT Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite http://www.skau.sk/page.php?s=9789 Fri, 25 Nov 2016 09:41:58 GMT