Skau http://www.skau.sk/ desc Obmedzenie práce nezamestnaných od 1.5.2017. Dôchodky, dividendy a SZČO - poistenie http://www.skau.sk/page.php?s=9990 Mon, 24 Apr 2017 15:20:45 GMT 2-dňové školenie: Prierez zákonom o dani z pridanej hodnoty http://www.skau.sk/page.php?s=9986 Fri, 21 Apr 2017 15:33:02 GMT Konsolidovaná účtovná závierka http://www.skau.sk/page.php?s=9985 Fri, 21 Apr 2017 15:20:42 GMT Novela zákona o DPH od 1.1.2017 a vybrané prípady z praxe http://www.skau.sk/page.php?s=9984 Fri, 21 Apr 2017 10:43:09 GMT Úvod http://www.skau.sk/page.php?id=23 Wed, 19 Apr 2017 12:54:11 GMT Slovenská komora audítorov http://www.skau.sk/page.php?id=5 Tue, 28 Mar 2017 15:04:06 GMT Členské príspevky na rok 2017 http://www.skau.sk/page.php?id=38 Fri, 24 Mar 2017 17:07:53 GMT Stály ročný príspevok asistenta audítora na rok 2016 http://www.skau.sk/page.php?id=38 Fri, 24 Mar 2017 17:07:51 GMT BMW špeciálne podmienky nákupu pre členov SKAU - predĺženie zmluvy do 31.12.2017 http://www.skau.sk/page.php?a=364 Thu, 02 Mar 2017 16:27:07 GMT Prezentácia finančných výkazov podľa IFRS http://www.skau.sk/page.php?s=9935 Fri, 17 Feb 2017 08:41:36 GMT Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 http://www.skau.sk/page.php?s=9919 Thu, 16 Feb 2017 12:11:01 GMT VNÚTORNÉ PREDPISY SCHVÁLENÉ ZHROMAŽDENÍM SKAU http://www.skau.sk/page.php?id=51 Tue, 14 Feb 2017 11:12:49 GMT Analýza zákona o registri partnerov verejného sektora http://www.skau.sk/page.php?s=9924 Mon, 06 Feb 2017 15:34:36 GMT Usmernenie č. 27/Etika/2017 k plateniu členských príspevkov štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti http://www.skau.sk/page.php?a=363 Thu, 02 Feb 2017 10:30:11 GMT Zmeny vo vzoroch správ pri Usmernení č. 29/ISA/2016 Správa auditora pri štatutárnom audite http://www.skau.sk/page.php?a=360 Fri, 13 Jan 2017 17:28:33 GMT PRÍRUČKA MEDZINÁRODNÝCH USMERNENÍ NA KONTROLU KVALITY, AUDIT, PREVERENIE, INÉ UISŤOVACIE A SÚVISIACE SLUŽBY, vydanie IFAC december 2015, tri zväzky http://www.skau.sk/page.php?a=359 Fri, 13 Jan 2017 17:01:03 GMT Vzdelávanie, školenia, semináre,... http://www.skau.sk/page.php?id=2 Fri, 13 Jan 2017 14:22:53 GMT Účtovníctvo a účtovná závierka v neziskových účtovných jednotkách http://www.skau.sk/page.php?s=9876 Fri, 13 Jan 2017 13:49:17 GMT Poistná zmluva s poisťovňou ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s. - účinná od 1. januára 2011 http://www.skau.sk/page.php?id=53 Thu, 12 Jan 2017 13:46:42 GMT http://www.skau.sk/page.php?id=44 Tue, 10 Jan 2017 15:57:57 GMT Členské príspevky na rok 2017 http://www.skau.sk/page.php?a=355 Mon, 09 Jan 2017 10:35:11 GMT Vybrané zmeny v sociálnom a v zdravotnom poistení od 1.1.2017 http://www.skau.sk/page.php?s=9870 Thu, 05 Jan 2017 12:51:57 GMT Novela zákona o DPH k 1. januáru 2017 http://www.skau.sk/page.php?s=9848 Fri, 30 Dec 2016 12:05:48 GMT Nové správy nezávislého audítora a vzor zmluvy http://www.skau.sk/page.php?s=9847 Fri, 30 Dec 2016 10:12:22 GMT Účtovná závierka podnikateľov k 31.12.2016 http://www.skau.sk/page.php?s=9846 Fri, 30 Dec 2016 10:04:01 GMT BMW špeciálne podmienky nákupu pre členov SKAU - predĺženie zmluvy do 31.12.2016 http://www.skau.sk/page.php?a=356 Fri, 23 Dec 2016 13:41:56 GMT Zápisnice z rokovania Prezídia SKAU v roku 2016 http://www.skau.sk/page.php?id=291 Tue, 20 Dec 2016 15:05:24 GMT Poistenie štatutárnych audítorov a audítorských spoločností prostredníctvom SKAU na rok 2017 http://www.skau.sk/page.php?id=53 Wed, 14 Dec 2016 11:54:19 GMT Poistenie štatutárnych audítorov a audítorských spoločností prostredníctvom SKAU na rok 2017 http://www.skau.sk/page.php?a=354 Wed, 14 Dec 2016 10:49:44 GMT http://www.skau.sk/page.php?id=53 Wed, 14 Dec 2016 09:59:05 GMT Poistenie audítorov a audítorských spoločností prostredníctvom SKAU na rok 2014 http://www.skau.sk/page.php?id=53 Wed, 14 Dec 2016 09:59:05 GMT Poistenie audítorov a audítorských spoločností prostredníctvom SKAU na rok 2013 http://www.skau.sk/page.php?id=53 Wed, 14 Dec 2016 09:59:04 GMT Informácia č. 6/ISA/2013 o registrature v znení zmien schvalenych v P SKAU 01.12.2016 http://www.skau.sk/page.php?a=353 Fri, 09 Dec 2016 11:08:10 GMT INFORMÁCIE http://www.skau.sk/page.php?id=229 Fri, 09 Dec 2016 11:04:13 GMT Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov fyzických osôb účinná od 1.1.2017 http://www.skau.sk/page.php?s=9799 Tue, 06 Dec 2016 12:34:15 GMT Zákon č. 595/2003 Z. z. - Daň z príjmov právnických osôb v znení účinnom k 31.12.2016 http://www.skau.sk/page.php?s=9792 Thu, 01 Dec 2016 11:00:47 GMT Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite http://www.skau.sk/page.php?s=9789 Fri, 25 Nov 2016 09:41:58 GMT Vstupný test 2016 http://www.skau.sk/page.php?id=57 Tue, 22 Nov 2016 09:13:52 GMT Leasing po novom http://www.skau.sk/page.php?s=9759 Fri, 18 Nov 2016 08:33:53 GMT Zmeny v správe registratúry; Úprava interných predpisov vzdelávania a AA http://www.skau.sk/page.php?s=9737 Fri, 18 Nov 2016 08:33:33 GMT Skrátené MPK - Návrh Smernice EP a Rady k zverejňovaniu informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:04:01 GMT Návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov - skrátené MPK http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:03:06 GMT Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:02:30 GMT Návrh koncepcie rozvoja kapitálového trhu http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:02:25 GMT Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorým sa o.i. má novelizovať aj zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve-článok LIV http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:02:22 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:02:20 GMT Opatrenia MF SR z..2013 č.MF/17694/2013-74,kt. sa mení a dopĺňa op. MF SR z 13.12.2007 č.MF/27076/2007-74,kt. sa ustan. podrobn. o postupoch účtovania a usporiadaní,..ÚZ pre ÚJ účtujúce v sústave jedn.účtovníctva,kt. podnikajú al. vykonávajú inú ... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:02:18 GMT Opatrenie MF SR z ... 2013 č.MF/18020/2013-74, kt. sa mení opatrenie MF SR z 15.12.2011 č.MF/26133/2011-74, kt. sa ustanovuje rozsah, spôsob, ....ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej ÚZ pre ÚJ, kt. sú banky, ... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:02:12 GMT Opatrenie MF SR z..2013 č.MF/18015/2013-74,kt. sa mení opatr. MF SR z 15.12.2011 č.MF/26131/2011-74,kt. sa ustanovuje rozsah,..ukladania výkazu vybraných údajov z ÚZ zostavenej podľa Medzinár.štandardov fin.vykazovania pre ÚJ zostavujúce ÚZ podľa §17a http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:02:09 GMT Opatrenie MF SR z ...2013 č. MF/17945/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 13.12.2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní položiek ÚZ,...o rámcovej účt.osnove, postupoch účtovania pre podiel. fondy,... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:02:05 GMT Opatrenie MF SR z .... 2013 č. MF/19568/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8.8.2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové a príspevkové organizácie,... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:02:01 GMT Opatrenie MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahom vymedzení položiek individuálnej ÚZ a rozsahu údajov určených z individuálnej ÚZ na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:56 GMT Opatrenie MF SR zo 17.12.2008 č.MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metodach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:53 GMT Predbežné stanovislo MF SR k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o fondoch peňažného trhu http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:50 GMT Opatrenie MF SR z ... 2013 č. MF/17930/2013-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z ÚZ zostavenej podľa § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:46 GMT Opatrenie MF SR z ... 2013 č. MF/17919/2013-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej ÚZ zostavenej podľa § 22 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:43 GMT Návrh predbežného stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:40 GMT Opatrenie MF SR z ...2013 č. MF/19566/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej ÚZ, ... pre rozpočtové organizácie,... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:32 GMT Opatrenie MF SR z .... 2013, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:29 GMT Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k DPH http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:28 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:26 GMT Opatrenie MF SR č. MF/17920/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označení a obsahovom vymedzení položiek individuálnej ÚZ a rozsahu údajov určených z individuálnej ÚZ... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:24 GMT Predbežné stanovisko MF SR k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:21 GMT Vyhláška MF SR o predkladaní údajov o poplatkoch pre fyzické osoby - nepodnikateľov bankami a pobočkami zahraničných bánk http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:19 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:18 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, ... http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:16 GMT Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č.222/2004 Z. z. o DPH, zákon č.331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v znení zákona č.246/2012 Z. z. http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:10 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:08 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:07 GMT Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:05 GMT Predbežné stanovisko k návrhu smernice Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií http://www.skau.sk/page.php?id=194 Tue, 15 Nov 2016 10:01:01 GMT Uznesenie zo zhromaždenia SKAU konané dňa 27.10.2016 v Bratislave http://www.skau.sk/page.php?a=347 Mon, 07 Nov 2016 15:09:25 GMT CVA: Projekt Soft pre vedenie spisu audítora SME "Softvérový nástroj" http://www.skau.sk/page.php?s=9761 Fri, 04 Nov 2016 15:03:03 GMT Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka v štátnej správe a v samospráve http://www.skau.sk/page.php?s=9760 Fri, 04 Nov 2016 11:54:10 GMT Uznesenia zo zhromaždení http://www.skau.sk/page.php?id=55 Thu, 03 Nov 2016 11:27:03 GMT CVA: Projekt Soft pre vedenie spisu audítora SME http://www.skau.sk/page.php?s=9686 Wed, 02 Nov 2016 09:19:55 GMT Nové správy nezávislého audítora a vzor zmluvy http://www.skau.sk/page.php?s=9736 Wed, 02 Nov 2016 09:18:27 GMT ZHROMAŽDENIE ČLENOV SKAU 2016 http://www.skau.sk/page.php?a=344 Mon, 17 Oct 2016 16:16:50 GMT Identifikácia a hodnotenie rizík a ich vyriešenie v audite http://www.skau.sk/page.php?s=9385 Thu, 13 Oct 2016 11:41:21 GMT CVA: Zmena k softvérovým nástrojom - Používanie programov Word a Excel pri práci audítora - ZRUŠENÉ http://www.skau.sk/page.php?s=9685 Wed, 12 Oct 2016 13:04:11 GMT Daňové odpisy hmotného majetku http://www.skau.sk/page.php?s=9681 Wed, 12 Oct 2016 08:09:57 GMT Zmeny v IFRS 2016 http://www.skau.sk/page.php?s=9684 Tue, 11 Oct 2016 10:11:16 GMT Zákon č. 595/2003 Z. z. - daň z príjmov právnických osôb v znení účinnom k 31.12.2016 http://www.skau.sk/page.php?s=9683 Tue, 11 Oct 2016 09:53:00 GMT Legislatívne opatrenia ovplyvňujúce vymáhanie pohľadávok http://www.skau.sk/page.php?s=9682 Tue, 11 Oct 2016 09:20:47 GMT Záverečné postupy auditu a audítorská správa - III. časť http://www.skau.sk/page.php?s=9650 Fri, 23 Sep 2016 13:18:23 GMT CVA: Projekt Soft pre vedenie spisu audítora SME http://www.skau.sk/page.php?s=9622 Wed, 14 Sep 2016 10:08:59 GMT Manažérske účtovníctvo http://www.skau.sk/page.php?s=9573 Fri, 09 Sep 2016 08:28:32 GMT Tlačové správy http://www.skau.sk/page.php?id=17 Tue, 23 Aug 2016 18:23:37 GMT MPK zákona o DPH, k spotrebným daniam, o dani z príjmov, o správe daní http://www.skau.sk/page.php?a=340 Tue, 26 Jul 2016 17:05:46 GMT Vstupný test 2016 - Dokumenty http://www.skau.sk/page.php?a=337 Mon, 11 Jul 2016 13:29:02 GMT Uplatňovanie DPH pri dodaní služieb v praktických príkladoch http://www.skau.sk/page.php?s=9355 Tue, 24 May 2016 16:15:36 GMT CVA: Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov + Zasadnutie audítorov ÚSBA http://www.skau.sk/page.php?s=9354 Tue, 24 May 2016 15:21:32 GMT Usmernenie č. 24/ISA/2013 v znení zmien schválených prezídiom SKAU dňa 21.04.2016 Postup audítora pri príprave správ v zmysle požiadavky http://www.skau.sk/page.php?a=329 Tue, 17 May 2016 09:16:35 GMT CVA: Previerky zabezpečenia kvality auditu ako nástroj zvyšovania úrovne audítorskej práce http://www.skau.sk/page.php?s=9319 Tue, 17 May 2016 08:41:41 GMT Usmernenie č. 3/ISA/2010 v znení zmien schválených P SKAU dňa 21.4.2016 http://www.skau.sk/page.php?a=335 Fri, 06 May 2016 14:03:16 GMT Usmernenie č. 21/ISA/2012 v znení zmien schválených P SKAU dňa 21.4.2016 http://www.skau.sk/page.php?a=334 Fri, 06 May 2016 08:19:19 GMT CVA: Používanie softvérových nástrojov pri vedení audítorskej dokumentácie pre SME - ZRUŠENÉ http://www.skau.sk/page.php?s=9205 Thu, 05 May 2016 11:59:04 GMT Skrátené MPK - Návrh Smernice EP a Rady k zverejňovaniu informácií o dani z príjmu určitými podknikmi a pobočkami http://www.skau.sk/page.php?a=333 Wed, 04 May 2016 12:19:25 GMT Europoslanci odporučili Balka za člena Európskeho dvora audítorov http://www.skau.sk/page.php?a=327 Thu, 21 Apr 2016 11:38:01 GMT Konsolidovaná účtovná závierka http://www.skau.sk/page.php?s=9159 Thu, 14 Apr 2016 08:42:56 GMT